ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้หนังสือสือสาระท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้หนังสือสือสาระท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประกอบด้วยเรื่องโตอ่อน สามฤดูในเมืองสามหมอก และเมืองในหุบเขา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำส่งเสริมการใช้หนังสือสือสาระท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กับกลุ่มครู อาจารย์ บรรณารักษ์ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกว่า 60 คน ได้เรียนรู้วิธีการใช้หนังสือควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กระตุ้นเด็ก เยาวชนให้ตื่นตัว เรียนรู้ และบูรณาการความรู้ระหว่างรายวิชา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในโรงเรียนได้
โดยมีคุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด และมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park