โรงเรียนบ้านป่าลาน

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าลาน ในหลักสูตรการถ่ายภาพเพื่อการขายสินค้าออนไลน์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยามศึกษาปีที่ 3 จำนวน 32 คน ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. วิทยากรโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน, นางสาวรุ่งนภา ก้องกังวาลไพร, นายรังสรรค์ ทรัพย์ออมมี และ บุคลากรศูนย์ฯเครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park