ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (STEAM)

      ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Fab Racers ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (STEAM) โดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้และ FabLab Thailand ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม 6 โรงเรียน 12 ทีม จำนวน 44 ราย ได้แก่ครูนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา, โรงเรียนอนุบาลเมืองแม่ฮ่องสอน, โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์, โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ, โรงเรียนบ้านป่าลาน, โรงเรียนบ้านในสอย เมื่อวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00 กิจกรรมมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ สร้างชิ้นงานจากโจทย์ที่กำหนดให้ การแก้ไขอุปสรรค ปัญหา สิ่งกีดขวาง ด้วยการออกแบบรถ Tamiya และรางสำหรับการแข่งขัน

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park