ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ICT สัญจร

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ICT สัญจร ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีเปิด นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะครู นักเรียน เยาวชน และตัวแทนจากชุมชน จำนวน 90 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ สร้างการรับรู้แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การวางแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และการจัดทำแผนพัฒนา ICT ชุมชน ตลอดจน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สื่อสาระท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการป้องกันตนเองจากโควิด-19

กิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park