ICT สัญจร ครั้งที่ 2 สร้างสรรค์ พัฒนา แหล่งเรียนรู้

       ICT สัญจร ครั้งที่ 2 สร้างสรรค์ พัฒนา แหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ICT Knowledge Tour and Learning City ICT สัญจร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียน เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จาก 9 โรงเรียน จำนวน 100 ราย

ได้แก่

- โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์

- โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์

- โรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ

- โรงเรียนบ้านใหม่

- โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู

- โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ และโรงเรียนบ้านสบสอย

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมมุ่งสร้างการรับรู้ การแนะนำแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบของการอบรมให้ความรู้ในประเด็นด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ องค์ประกอบแหล่งเรียนรู้ ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ตลอดจนการทำ Workshop ร่วมกันคิด วิเคราะห์ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของตนเอง พร้อมนำเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ในฝัน วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การป้องกัน รักษา การใช้วัคซีน Covid-19 พร้อมทำ workshop สายคล้อง Mask โดยนางสาวรุ่งนภา ก้องกังวาลไพร และทีมงานบุคลากรศูนย์ ฯ กิจกรรมดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park