ICT สัญจร ครั้งที่ 3 สร้างสรรค์ พัฒนา แหล่งเรียนรู้ ชุมชนบ้านในสอย

       ICT สัญจร ครั้งที่ 3 สร้างสรรค์ พัฒนา แหล่งเรียนรู้ ชุมชนบ้านในสอย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ICT Knowledge Tour and Learning City ICT สัญจร ครั้งที่ 2 ภายใต้ กิจกรรมเปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ โครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านในสอย โดยมีนายโยธินบุญเฉลย รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี มีนักเรียน เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมมุ่งสร้างการรับรู้ การแนะนำแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบของการอบรมให้ความรู้ในประเด็นด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ องค์ประกอบแหล่งเรียนรู้ ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ตลอดจนการทำ Workshop ร่วมกันคิด วิเคราะห์ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของตนเอง พร้อมนำเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ในฝัน วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การป้องกัน รักษา การใช้วัคซีน Covid-19 พร้อมทำ workshop สายคล้อง Mask โดยนางสาวรุ่งนภา ก้องกังวาลไพร และทีมงานบุคลากรศูนย์ ฯ กิจกรรมดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park