ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park

18 พฤษภาคม 2564 ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park เพื่อเตรียมเนื้อหา ซักซ้อมกระบวนการเรียนรู้ สำหรับนำมาถ่ายทอดให้น้อง ๆ ในกิจกรรมกระบวนการเตรียมคำถามเพื่อนำไปสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นี้ ผ่านระบบออนไลน์เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park