การสัมมนาเชิงปฎิบัติการออนไลน์ ในหัวข้อ ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน"

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการออนไลน์ ในหัวข้อ "ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน" ประจำปี 2564 ร่วมกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้เครือข่าย 40 แห่ง วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom

โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมเสวนา ในหัวข้อ "โควิด - 19 กับการปรับตัวของเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้"

เนื้อหาการสัมมนาทั้ง 2 วัน ประกอบด้วย บรรยาย หัวข้อ “Journey to the next chapter” , นำเสนอ “ภาพรวมการพัฒนาเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้และผลการดำเนินงาน” , เสวนา “โควิด-19 กับการปรับตัวของเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้” , เสวนา “บทบาทของอุทยานการเรียนรู้ในการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้” , กิจกรรม Idea Space นำเสนอตัวอย่างของการจัดกิจกรรมที่เครือข่ายที่น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ในอุทยานการเรียนรู้ของตนเอง ได้แก่

- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน STEAM โดย Fab Cafe

- Dream-maker โดย School of Changemaker การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์

- ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยชุมชนรักการอ่าน โดย ทีม Love-to-read, กิจกรรม The Next Normal ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ สู่วิถีปัจจุบัน แบ่งกลุ่มย่อย รู้จักเพื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย บทเรียนและความท้าทายจากการดำเนินงานที่ผ่านมา และการปรับตัวสู่อนาคต

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park