สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน สป.อว. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนักและความเห็นสำคัญของวิทยาศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ไทย” มีพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ น้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายคมสัน คูสินทรัพย์ ข้าราชการ พนักงาน ครู อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ตลอดจนสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และการเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ แก่เยาวชน ประชาชน ให้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น และรู้จักการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รูปแบบของการจัดงานภายใต้แนวคิด "สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว" ผ่านเสวนาในหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมและสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน ได้แก่

- หัวข้อเรื่อง "สนุกเรียนรู้ ฝ่าวิกฤตโควิดกับโลกออนไลน์" โดยตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ผู้ใช้งานจริงกับการเรียนออนไลน์

- หัวข้อเรื่อง " Youtuber อยู่แม่ฮ่องสอนก็ทำได้ อาชีพออนไลน์สร้างเงิน" พบกับ เจ้าของช่อง ลูกพีช Chanel

ชมเสวนา 2 หัวข้อนี้ได้ที่ https://www.facebook.com/MHSCRT/videos/1264421110647030

- หัวข้อเรื่อง "วิทยาศาสตร์ในครัวเรือน สมุนไพรไทยรอบรั้ว" โดยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแพทย์แผนไทยผู้คร่ำหวอดในวงการสมุนไพร ชมเสวนาหัวข้อนี้ได้ที่ https://www.facebook.com/MHSCRT/videos/856937285258591 มีผู้เข้าชม Onsite จำนวน 50 คน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของจังหวัด และเผยแพร่ผ่าน ระบบออนไลน์ ทาง Facebook ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/mhsictFanpage

นอกจากการเสวนาในงานแล้ว ยังมีชุดนิทรรศการจัดแสดง 2 ชุด ได้แก่

- ชุด " สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากโครงการพระราชดำริ " ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- ชุด " วิทยาศาสตร์ทางเลือก สมุนไพรไทยรอบรั้ว"

ซึ่งนิทรรศการทั้ง 2 ชุดจะจัดแสดงบริเวณชั้น 2 ของอาคารหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 สิงหาคม ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ในเวลา 09.00 - 17.00 น. สำหรับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน สามารถติดต่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ รอบละ 40 คน/ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 613450 กิจกรรมและการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน อันประกอบด้วย 9 หน่วยงาน ดังนี้ สำนักงานป่าไม้แม่ฮ่องสอน สำนักงานไฟป่า(ท่าโป่งแดง) สำนักงานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สำนักงานปศุสัตว์แม่ฮ่องสอน ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทาน ศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน และผู้ร่วมเสวนาจากโรงเรียนห้องสอนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มงานแพทย์แผนไทยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตลอดจนสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เข้าร่วมชมผ่านระบบออนไลน์ 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park