โรงเรียนบ้านแม่สะงา

       เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้โปรแกรม Paint ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 10 คน โรงเรียนบ้านแม่สะงา ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park