ร่วมอบรมบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ เทคนิคการถ่ายภาพ การสร้างคอนเทนต์ การคิดแคปชั่น การใช้งาน Generative AI

        ตัวแทนบุคลากรศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นางสาวจันทร์หอม รัตนชัยรัมภา / นางสาวรุ่งนภา ก้องกังวาลไพร และ นางสาววรนาถ คำชัยวงศ์ ร่วมอบรมบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ เทคนิคการถ่ายภาพ การสร้างคอนเทนต์ การคิดแคปชั่น การใช้งาน Generative AI แก่กลุ่มผู้ฝากขายสินค้า ของศูนย์พัฒนาและแสดงสินค้าชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ร้านเฮ็ดก้อเหลียว) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาและแสดงสินค้าชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับศักยภาพเครือข่ายผู้ฝากจำหน่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park