ความเป็นมาของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553 โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน :SIPA) ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญในการเรียนรู้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ขึ้น เพื่อเปิดให้มีการจัดอบรมทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างและครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายจากวิทยากรผู้เชียวชาญ รวมทั้งทั้งคำนึงถึงช่วงเวลาในการจัดอบรมที่จะจัดให้แตกต่างจากช่วงเวลาการปฏิบัติงาน หรือการเรียนการสอนของโรงเรียนตามปกติ ประการสำคัญคือ ด้านค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการอบรมนี้ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร ด้านการให้บริการของศูนย์ฯ ศูนย์เปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. โดยมีกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ ได้แก่ การจัดอบรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน การบริการห้องฝึกอบรมสำหรับหน่วยงาน การบริการอินเตอร์เน็ต และการบริการสื่อสารสนเทศ สำหรับชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้สนใจในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

        ต่อมาปี พ.ศ. 2560 ได้จัดตั้งเป็นอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนให้เป็นอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นปัจจัยในการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆสำหรับประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย

        อุทยานการเรียนรู้เรื่องสอน เป็นอาคาร 4 ชั้น มีเนื้อที่ประมาณ 3,300 ตารางเมตร พร้อมเปิดให้บริการชั้น 1 และชั้น 3 ส่วนชั้นใต้ดินและชั้น 2 อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park