Smart Room

ห้องอบรมเล็ก Smart Room

ห้องอบรม ประชุม และสัมมนาขนาดเล็ก รองรับ 15 ที่นั่ง

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park