ร่วมงาน Youth Co:Lab National Dialogue 2024 เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2567 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park และ UNDP Thailand กรุงเทพมหานคร

          ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
หัวหน้าศูนย์ฯ และบุคลากร นำเยาวชนที่ชนะการแข่งขัน Clean Air Heroes 2023 (ปี2) ออกแบบ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร
ทีม #NewChange นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ผลิตภัณฑ์โคมไฟจากเปลือกข้าวโพด และทีม #ACCNawamin นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด (ดอกไม้ประดับ ช่อบูเก้ พวงหรีดและดอกไม้จันทน์) เข้าร่วมงาน Youth Co:Lab National Dialogue 2024 เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2567 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park และ UNDP Thailand กรุงเทพมหานคร
          ส่วนแรกของกิจกรรม วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2567 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park เป็นการ Workshop เพื่อให้เยาวชนได้พบปะเยาวชนทีม Lacal Heroes
จากจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งมี 4 แห่งทั่วประเทศไทย (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และแม่ฮ่องสอน) และพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม โมเดลธุรกิจเพื่อสังคม การรับข้อแนะนำจากหลากหลายกูรู ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ คุณเรอโน เมแยร์ Renaud Meyer UNDP ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย /
ฝ่ายการตลาด CitiBank พบปะเมนเทอร์ด้านการเงิน การตลาดและสังคม และโอกาสในการต่อยอดกับแหล่งทุนโครงการบ่มเพาะอื่น ๆ
ด้านบุคลากรของอุทยานการเรียนรู้ที่เข้าร่วม ได้เรียนรู้และเวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะในการเป็นผู้บ่มเพาะ สำหรับการถ่ายทอดเนื้อหา การทำกิจกรรมด้าน SDGs
สิ่งแวดล้อม และโครงการ Lacal Heroes ในพื้นที่ของตนเองต่อไป โดยเนื้อหา มุ่งเน้น 2 ประเด็นคือ กระบวนการในการ facilitate กิจกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมเยาวชน และกระบวนการในการให้คำปรึกษาเยาวชนในกระบวนการทำโครงการ
          ส่วนของการนำเสนอผลงาน วันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ UNDP Thailand เป็นการเสวนาการบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมกับการขับเคลื่อน SDGs ในพื้นที่ โดยตัวแทนของอุทยานการเรียนรู้ทั้ง 4 จังหวัด ในประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนา และความเกี่ยวข้องของการดำเนินโครงการ Local Heroes กับ SDGs พร้อมทั้งให้เยาวชนในแต่ละทีมได้นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมของตนเองเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยแม่ฮ่องสอนเป็นแนวคิด Clean Air Heroes สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตรเพื่อการลดการเผาเศษเหลือเหล่านั้นในพื้นที่ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของหมอกควันในปัจจุบัน
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ทีม UNDP Thailand ได้นำเยาวชนและบุคลากรอุทยานการเรียนรู้เดินเยี่ยมชมภายในอาคารสหประชาชาติ รับฟังพันธกิจและความเป็นมาของUNDP Thailand
--------------------------------------------------------------------------
          โครงการ Clean Air Heroes เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNDP Thailand เป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศ ที่เป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งของแม่ฮ่องสอนในปัจจุบัน เป็น 1 ใน 2 มิติด้าน SDGs ของจังหวัดที่ให้ความสำคัญ(มิติด้านการศึกษาและมิติด้านสิ่งแวดล้อม) โดยจะพบว่าทุกปี ในช่วงฤดูร้อน (ปลายกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ) แม่ฮ่องสอน จะพบกับปัญหาหมอกควันเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งปัญหาด้านสุขภาพ ทางเดินหายใจ ปัญหาด้านเศษฐกิจ การเดินทาง สายการบินไม่สามารถขึ้นบินได้ตามปกติ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหารถูกยกเลือก ส่วนราชการและภาคเอกชนได้รับผลกระทบนี้ทั้งหมด ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จึงได้เลือกเอาประเด็นดังกล่าว เข้าร่วมกับ UNDP Thailand และ TK Park เข้าร่วมโครงการ Lacal Heroes โดยอาศัยเยาวชน คนรุ่นใหม่เป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จุดประกายให้กับชุมชนและสังคมในพื้นที่
          กิจกรรมในปี 2023 นี้ นับเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีโจทย์ให้เยาวชน ใช้เศษเหลือจากพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและลดอัตราการเผาเศษเหลือเหล่านั้น มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด เปลือกถั่วลายเสือ ฟางข้าว ใบตองตึง เศษกะหล่ำ กว่า 14 ทีม เข้าร่วมโครงการกว่า 6 เดือน (กันยายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งผลงานของทุกทีม ได้นำเสนอผ่านเพจ
กาดเข๋ว ICT Go Green ที่สามารถเข้าชมและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเยาวชนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่ได้

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park