ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566

          โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 34 คน ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.15 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park