อบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม MS Excel ขั้นสูง

          ICT เสริมทักษะการทำงาน การคำนวณ และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย MS Excel ขั้นสูง
          ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม MS Excel ขั้นสูง” เมื่อวันที่ 29 - 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมอบรม 26 ราย วิทยากรโดย นายสถาพร สุริยน
          เนื้อหาการเรียนรู้ประกอบด้วย การคำนวณโดยใช้สูตร และฟังก์ชันพิเศษ, การกรองข้อมูล และการแสดงข้อมูลตามเงื่อนไข, การใช้งาน Pivot Table และ
Pivot Chart, การสร้างแผนภูมิ, การสร้างการใช้งานด้วย Macro, การเชื่อมโยงสูตรคำนวณระหว่างเซลล์ แผ่นงาน และไฟล์ต่าง ๆ , การรักษาความปลอดภัย
ของไฟล์ข้อมูล

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park