คณะนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น โรงเรียนบ้านในสอย ร่วมกิจกรรม “วันเด็กสร้างสรรค์ อาชีพในฝัน” (เปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2) ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

          คณะนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น โรงเรียนบ้านในสอย ร่วมกิจกรรม “วันเด็กสร้างสรรค์ อาชีพในฝัน” (เปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2) ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
.
          กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ เป็นการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก และเยาวชน ชุมชน ประชาชน ให้มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด BCG และ SDGs
          กิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม Coding and Robot (โชว์หุ่นยนต์เดินเส้น) / กิจกรรม บันไดงู BCG and SDGs
.
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ผอ. คมสัน คูสินทรัพย์ / อาจารย์อิศรา จันทิมางกูร / คุณอิสระ โพธิจันทร์ / คุณปาลิดา เรือนวงค์ / คุณปรัชญาพร พัฒนผล / ร้านชงชา สาขาแม่ฮ่องสอน / ร้านอุดมอะไหล่ / บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) / ร้านวศินออลเซอร์วิส / ร้านจงดียนต์ / ร้านต้องมนต์ / ร้านของเล่นเด็กเมื่อวานซีน / คุณวิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ / คุณสมจิตร์ ลิ้มวัฒนา / คุณกนกพร และคลินิกหมอฟัน / คุณปุณญพร คชสารมณี / ร้านเวสป้า / TK Park / วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park