ICT ร่วมสืบสานประเพณีแห่จองพารา ปอยเหลินสิบเอ็ด ปี 2566

ICT ร่วมสืบสานประเพณีแห่จองพารา ปอยเหลินสิบเอ็ด ปี 2566
          แม่ฮ่องสอน จัดขบวนแห่จองพารา (ปราสาทรับเสร็จพระพุทธเจ้า) เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อและแรงศรัทธาของชาวไทใหญ่ โดยมีขบวน นก โต และนางรำ ขบวนจองพารา จากสถาบันการศึกษา อาทิ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมขบวนแห่ นำขบวนโดย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการ ส.ส. นายกเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หัวหน้าภาคส่วนต่าง ๆ และกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา คณะฟ้อนรำกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ระหว่างการเดินขบวน ฝนได้ตกลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยความศรัทธาแรงกล้าขบวนได้เดินอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสายฝน จนสำเร็จลุล่วงไป และนำจองพาราไปถวายยังวัดของแต่ละชุมชน ตลอดจนประดับประดาตามบ้านเรือน อาคารสำนักงาน และจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งเมือง
          พร้อมกันนี้ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นายปัญญา จีนาคำ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นายปกรณ์ จีนาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ รับชมขบวนแห่จองพารา (ปราสาทรับเสร็จพระพุทธเจ้า) ณ บริเวณลานหน้าอาคารหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
          ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการรับชมขบวนแห่จองพารา (ปราสาทรับเสร็จพระพุทธเจ้า) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ได้เข้าพัก ภายในศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา อาจารย์วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้นำเสนอข้อมูลการให้บริการ กิจกรรม การเป็นพื้นที่การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอาคารของศูนย์ในระยะต่อไป เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ครอบคลุมด้านอื่นเพิ่ม โดยท่านผู้ว่าและคณะ ได้มีนโยบายสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาเมืองให้มีแหล่งเรียนรู้ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีของการพัฒนาของศูนย์ที่สอดรับกับนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ท่านได้มอบหมายให้นาย นักปราชญ์ ไชยานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามและส่งเสริมเพื่อสนับสนุนโครงการในการของบประมาณปรับปรุงอาคารและการจัดกิจจกรมส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์ลงในแผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณของจังหวัดที่จะสามารถดำเนินการได้ต่อไป

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park