อบรมยกระดับ มาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมการทดสอบเพื่อรับรองฝีมือแรงงาน

          ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน หนุนเสริมกำลังแรงงาน ด้วยการอบรมยกระดับ มาตรฐานฝีมือแรงงาน “ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์” พร้อมการทดสอบเพื่อรับรองฝีมือแรงงาน ในวันที่ วันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ลานหมอกใหม่ ผู้เข้าร่วม จำนวน 63 ราย มุ่งหวังสร้างความชำนาญเพื่อการประกอบอาชีพแก่กลุ่มผู้ใกล้สำเร็จการศึกษา คนว่างงาน และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
          โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวต้อนรับ และดูแลกิจกรรมการอบรมตลอดหลักสูตร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน, ลำพูน, ลำปาง และเชียงแสน วิทยากรโดย นายสถาพร สุริยน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park