พัฒนาทักษะของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

  สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรม “พัฒนาทักษะของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยมีนายชูชีพ พงษ์ชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแก่บุคลากรและส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องอสน วิทยากร โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ใน 3 หัวข้อการเรียนรู้ได้แก่ กิจกรรมรู้ทันทักษะที่จำเป็นกับการทำงานยุคดิจิทัล, การทำงานร่วมกันผ่าน Google Workspace และการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการติดตามและรายงานผล ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2567 - 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park