regiss

 

fb group foll

สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสุวัฒน์ สุวรรณโน และนางสาวพิมพาภรณ์ อุดมพันธุ์ เข้าเยี่ยมชมและร่วมพูดคุยกับอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา เพื่อวางแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ในประเด็นการต่ออายุศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับการจัดตั้งให้ดำเนินการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน โดยปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้กำหนดจัดการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาโปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word) ในเดือนกรกฏาคม 2561 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพื่อเข้าร่วมการอบรมได้ที่ 053-613450

49

50

51

logo2

logo3