regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสารสนเทศชุมชนต้นแบบ ในโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดแก่ชุมชนตำบลห้วยผา จำนวน 8 หมู่บ้าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านนาปลาจาด เมื่อวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

logo2

logo3