regiss

 

fb group foll

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มอบป้ายศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ถั่วคั่วให้กับชุมชนบ้านผาบ่องและผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าแผ่นสำหรับชุมชนบ้านปางหมู โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการ การจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน สร้างมูลค่าชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2560 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายคมสัน คูสินทรัพย์ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา และอาจารย์สิริกร สมควร ผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

57

58

59

60

61

logo2

logo3