regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
วันที่ 28กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนโดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และคณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าในการเตรียมการเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาอาคารหมอกใหม่ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนอย่างเต็มรูปแบบ ในปี 2560-2565 และการพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ของอาคารหมอกใหม่ บริเวณชั้น 2 ชั้นใต้ดิน และบริเวณด้านหน้าอาคาร

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3