regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประชุมแนะนำสื่อการเรียนการสอน E-Learning เพื่อเป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา ตอบสนองต่อการเข้าถึงการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทั่วประเทศ ณ ห้อง Smart Room ชั้น 3 อาคารหมอกใหม่ วันที่ 17 มกราคม 2560
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3