regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรมฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) สำหรับผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3