regiss

ทีมงานอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน/ICT แม่ฮ่องสอน และ TK Park ร่วมจัดเตรียมรูปเล่มหนังสือเพื่อให้บริการ ณ ห้อง Reading Park อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน