regiss

 

fb group  

การมอบบรรจุภัณฑ์และป้ายโครงการจัดการความรู้ ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน สร้างมูลค่าชุมชนเข้มแข็ง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2559
โดยมีนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มอบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา อาจารย์สิริกร สมควร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ