regiss

 

fb group foll

การมอบบรรจุภัณฑ์และป้ายโครงการจัดการความรู้ ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน สร้างมูลค่าชุมชนเข้มแข็ง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2559
โดยมีนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มอบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา อาจารย์สิริกร สมควร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 

 

 

 

 

 

  

 

logo2

logo3