regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ตามวาระการประชุมดังนี้
1.ด้านการปรับปรุงพื้นที่
2.ด้านการกำหนดการให้บริการ
3.ด้านเครือข่ายความร่วมมือ
โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดร.จรูญ คำนวณตา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดร.โยธิน บุญเฉลย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน นางสาวเอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักาะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง SmartRoom ชั้น 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3