regiss

 

fb group foll

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมด้านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างกิจกรรมกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ภายใต้ โครงการจัดการความรู้ ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน สร้างมูลค่าชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559 ณ ลานหมอกใหม่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ชั้น 1 อาคารหมอกใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3