regiss

 

fb group foll

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน" ระหว่างสำนักงานบริการและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่สร้างสรรค์ด้วยแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต ปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ แก่เด็กเยาวชน และประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อาคารหมอกใหม่ ชั้น 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3