regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน ร่วมกับชุมชน ผู้ประกอบการถั่วคั่วแม่ฮ่องสอน ของชุมชน บ้านป่าปุ๊ บ้านปางหมู บ้านชานเมือง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อออกแบบและวางแผนการดำเนินงาน กระบวนการต่อยอด ยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา และ อาจารย์สิริกร สมควร

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3