regiss

 

fb group foll

อาจารย์ เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับอาจารย์ภัทรมน พันธ์ุแพง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

logo2

logo3