regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ประชุมกำหนดราคากลางบานข้อมูลการท่องเที่ยวรูปแบบดิจิตอล 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีนและพม่า) (Web Based Application and Mobile Application) วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. - 20.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ดร.จรูญ คำนวนตา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์แห่งชาติองค์การมหาชน (SIPA) เชียงใหม่ นายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ กาดคำพลาซ่า นางสาวสิริกร สมควร นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นางสาวเอมอร ลิ้มวัฒนา ครูวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3