regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดโครงการประชุมกำหนดคุณสมบัติฐานข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดยมีนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุม และมี ดร.จรูญ คำนวนตา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายพงษ์ศักดิ์ อริยไพศาล ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์กรมหาชน (SIPA) เชียงใหม่ นายจีรัง คำนวนตา ผู้จัดการโรงแรมพานอรามา นายสบธนา อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน นายประกิจ ผาติจิรโชติ ครูโรงเรียนห้องสอน นางสาวสิริกร สมควร นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นางสาวเอมอร ลิ้มวัฒนา ครูวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3