regiss

 

fb group foll

อาจารย์ เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับอาจารย์พิภพ มณีจำนงค์ ผู้ช่วยคณบดี จากวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานผ่าน VDO Conference ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น.

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3