regiss

ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานอนุกรรมการบริหารสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานบริบทด้านแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน ห้องสมุดประชาชน ศูนยพ์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนและศูนย์การเรียนรู้กินได้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 โดยมี ผู้บริหารจากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมในครั้งนี้