regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้หนังสือสือสาระท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประกอบด้วยเรื่องโตอ่อน สามฤดูในเมืองสามหมอก และเมืองในหุบเขา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำส่งเสริมการใช้หนังสือสือสาระท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กับกลุ่มครู อาจารย์ บรรณารักษ์ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกว่า 60 คน ได้เรียนรู้วิธีการใช้หนังสือควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กระตุ้นเด็ก เยาวชนให้ตื่นตัว เรียนรู้ และบูรณาการความรู้ระหว่างรายวิชา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในโรงเรียนได้
โดยมีคุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด และมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

 

 

logo2

logo3