regiss

 

fb group foll

คณะผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

เข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

logo2

logo3