regiss

 

fb group  

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุติ สกุลรัตน์ คณะกรรมการสภาวิชาการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสภาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ผู้เชี่ยวชาญประเทศเพื่อนบ้าน สกอ. เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมี ดร.โยธิน บุญเฉลย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560