regiss

 

fb group foll

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุติ สกุลรัตน์ คณะกรรมการสภาวิชาการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสภาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ผู้เชี่ยวชาญประเทศเพื่อนบ้าน สกอ. เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมี ดร.โยธิน บุญเฉลย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3