regiss

 

fb group foll

คณะทำงานโครงการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ปี 2560 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำเยี่ยมชมโดย นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน

 

logo2

logo3