regiss

 

fb group foll

คุณ Jannifer Harhigh
US Consulate General Chiang Mai
เยี่ยมชมศุนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
โดยมี ดร.โยธิน บุญเฉลย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้
อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ
และนำเยี่ยมชม การดำเนินกิจกรรมและพื้นที่ภายใน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

logo2

logo3