regiss

 

fb group foll

นายวัฒนชัย วินิจจะกูล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และทีมฝ่ายวิชาการ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการให้บริการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นำเยี่ยมชมโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3