regiss

 

fb group foll

รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร อาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3