regiss

นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกรู ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและนายอุดร ตันติสุนทร กรรมการวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ให้การต้อนรับโดย ดร.จรูญ คำนวนตา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดร.โยธิน บุญเฉลย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ