regiss

 

fb group foll

คณะครูโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ห้องเรียนบ้านห้วยส้าน ห้องเรียนบ้านห้วยฮี้ ห้องเรียนบ้านนา 7 ล๊อค ได้นำนักเรียน จำนวน 36 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30น. - 16.00น.

 

logo2

logo3