regiss

 

fb group foll

@สัมภาษณ์และถ่ายทำสื่อ ทีมงาน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อ. สรกฤช มณีจันทร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อ. ตุลา จูฑะรสก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทีมงาน เข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำสื่อเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาอาเซียนโดยมีนายจิระ พาณิชยนนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้สัมภาษณ์ให้ประเด็นการบริหารงาน ความเกี่ยวข้อง และนโยบายสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนให้สัมภาษณ์ถึงการบริหารจัดการ เครือข่ายความร่วมมือ ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย ความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พื้นที่ ประชาชน ชุมชน และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#อบรมคอมพิวเตอร์

 

logo2

logo3