regiss

 

fb group foll

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน