regiss

 

fb group foll

คณะกรรมการจากวิทยาลัยชุมชน นำโดยนายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี คณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการ เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในโครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นำเยี่ยมชมโดย นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลการดำเนินงานโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

82

83

85

92

94

95

96

97

98

99

100