regiss

 

fb group foll

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จาก 6 หน่วยจัดการศึกษา ได้แก่ อำเภอเมือง ปางมะผ้า ปาย ขุนยวม แม่ลาน้อย และแม่สะเรียง ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้แก่ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดเด็ก ห้อง Studio ห้อง Study Room ห้อง GoodNet ห้องสมุด ITและภาพยนตร์ ห้อง Smart Room และห้องTraining โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 62

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

logo2

logo3